Download Record: Download

કબીર ઔર જાયસી - ડો. પુરુષોતમ બાજપેયી - હિન્દી ભાષા

Title:કબીર ઔર જાયસી - ડો. પુરુષોતમ બાજપેયી - હિન્દી ભાષા

Author:બાજપેયી ડો. પુરુષોતમ

Place & Publisher:કાનપુર, ચંદ્રલોક પ્રકાશન, કાનુપર

Date of Publication:2014

Pages:103

Subject Descriptors:કબીર ઔર જાયસી; સિદ્રાન્ત ઔર માર્ગ; ઉપસંહાર

Language:Hindi

Catalogue Agency:Government Arts College, Kaparda

Sr. No. Holding College Accession Number Class Number
1Government Arts College, Kaparda 272001
Tag Ind Sub-Field Value
00000960nam a22002174a 4500
001a288958
003IN-AhILN
008161221n ii |||gr||||Z||||||hin
020a81-88573-47-7
035a(GACK_396065)44
040aGACK_396065
040dINFLIBNET Centre
041ahin
082a001
100aબાજપેયી ડો. પુરુષોતમ
100eલેખક
245aકબીર ઔર જાયસી - ડો. પુરુષોતમ બાજપેયી - હિન્દી ભાષા
245cડો. પુરુષોતમ બાજપેયી
245hTextual Documents
260aકાનપુર
260bચંદ્રલોક પ્રકાશન, કાનુપર
260c2014
300a103
500aReg 03 Year 2015-16
653aકબીર ઔર જાયસી
653aસિદ્રાન્ત ઔર માર્ગ
653aઉપસંહાર